Make your own free website on Tripod.com

 

Krstionica kneza Višeslava
Korske klupe u katedrali sv. Duje
Biskup Grgur Ninski
Krunidba kralja Zvonimira
HRVATSKI ENGLISH DUETSCHE ITALIANO FRANCE
 

-SPLIT I NJEGOVl  SPOMENICI

Split je gospodarsko i prometno srediste Dalmacije, s brojnim kulturnim i znanstvenim ustanovama, medu kojima ]e i Sveuciliste. Sa svojih 189 388 stanovnika (popis 1991.) najveci je grad na hrvatskom dijelu istocne jadranske obale. Dioklecijanova palaca s povijesnom jezgrom registrirana je u UNESCO-vom registru spomeriika kulture svjetske kultumebastine.

Na mjestu danasnjeg Splita, naseljenom od davnina, car Dioklecijan dao ]e oko 295.-305. g. sagiaditi palacu u koju se povukao. S vremenom se palaca pretvorila u grad, osobito tijekom vn. st. kad se u nju sklonilo pucanstvo iz razorenog grada Salone (danas Solin). Split je u srednjem vijeku stekao status autonomne komune; nadbiskup, pak, obnasa cast primasa Dalmacije i Hrvatske.

Od Dioklecijanove palace sacuvane su zidine, vrata i kule. Podmmske prostorije raznolikih oblika ponavljaju raspored carskih odaja koje su se nalazile nad njima. Peristil, sredisnji prostor Dioklecijanove palace, postao je katedralni trg. Carev mauzolej pretvoren je u katedralu u kojoj se stuju grobovi svetog Dujma i Anastazija, mucenih u vrijeme Dioklecijana. Fred ulazom u mauzolej - katedralu bdije i danas egipatska sfinga. Nad pristupnirn stepenistem dize se zvonik graden u romanickom stilu od XIII. do XV. stoljeca, no temeljito restauriran u XX. stoljecu. Na vratima su drvene vratnice koje je u XIE. stoljecu ukrasio majstor Buvina reljeQrna sto prikazuju scene iz zivota Kristova. U unutrasnjosti se posebno isticu grobrrice-kapele: nad ranokrscanskim sarkofagom-grobnicom sv. Dujma dize se kameni Jiator s kipovima sto ih je god. 1427. izradio Bonino iz Milana; grobnicu sv. Anastazija s reljefima iJdpovima isklesao ]e god. 1448. Juraj Dalmatinac. Propov-jedaonica s ukrasenim kapitelirna datira iz XIII. stoljeca, kad su izradene i drvene korske klupe. U sakristiji su dragocjene umjetnine; medu njima je i Splitsko evandelje iz VII. stoljeca koje su vjerojatno donijeli bjegunci iz razorene Salone. Hram zapadno od Penstila preinacen je u krstionicu u kojoj je krsni zdenac sastavljen od ukrasenih ploca, od kojih jedna vjerojatno predstavlja hrvatskog kralja. Hodnici na zidinarna palace pretvoreni su u ranosrednjovjekovne crkvice; tako se kapelica sv. Martina ugnijezdila ponad sjevernih, tzv. Zlatrrih vrata, dok se ona sv. Teodora (Gospa od zvonika) uvukla u hodnik uz zapadna, . tzv. Zeljezna vrata.

Mnoge spomenicke zgrade adaptirane su u muzeje i kulturne ustanove. Muzej grada Splita smjesten je u Papalicevoj gotickoj palaci iz XV. stoljeca, na kojoj su medutim vidljivi i stariji anticto, predromanicki i romanicki zidovi, sto je svojstveno i dnrgim splitskim zdanjima. Etnografski muzej nalazi se u nekadasnjoj gotickoj knezevoj palaci, na glavnom trgu u novom dijelu grada koji se prosirio izvan palace. Arheoloski muzej, najstariji u Hrvatskoj, cuva velik broj vrijednih starina, posebno onih antickih, uglavnom iz Salone. Galerija umjetnina omogucava uvid u povijest likovnih umjetnosti u Dalmaciji, osobito novijeg doba. Muzej hrvatskih arheoloskih spornenika smjesten na juznim padinama opjevanog brzuljka zvanog Marjana cuva dragocjenu spomeriicku gradu najstarije hrvatske povijesti. U blizini je i Galerija Mestrovic u kojoj su izlozena djela velikog hrvatskog kipara Ivana Mestrovica (1883.-1962.).

Split, smjesten na raskrizju putova sto vode duz obale i prema unutrasnjosti, veoma je ziv, prometni grad s trgovackom i putnickom lukom, sa zeljeznickom prugom i medunarodnom zracnom lukom. Trajektnim vezama Split je povezan s otocima, sa sjevernim i juznim Jadranom, te s Italijom i Grckom. Trgovacka i putnicka flota splitskih brodara pospjesuje medunarodnu trgovrnu. Split je poznat po brodogradnji i metalnoj industriji, no ne zaostaje ni kemijska industrija, a u novije vrijeme proizvodnja solamih celija. Graditeljska poduzeca grade diljern svijeta. U okolini Splita su plodna polja sto je osnova bogate poljoprivrede. Prirodne Ijepote i vrijedna kulturna bastina omogucile su razvitak turizma. Znanstvene ustanove zapazene uspjehe postizu u zastiti i proucavanju kulturae i prirodne bastine, posebno u oceanografiji. Izucavaju se jadranske poljoprivredne kulture. Graditeljstvo prati i znanstveno-projektantska djelatnost.

Split je festivalsko srediste. U povijesnim ambijentima grada odrzavaju se dramske i glazbene predstave Splitskih Ijetnih igara.

U sportskom zivotu prednjace nogomet, vaterpolo, kosarka, tenis i sportovi na vodi. Godine 1979. u Splitu su se odrzale Mediteranske sporske igre (MIS 79); godine 1981. Prvenstvo Europe u plivanju (PEP 81); godine 1990. Prvenstvo Europe u atletici (PEA 90). Split je sjediste Splitsko-Dalraatinske zupanije koja obuhvaca 10 gradova (Hvar, Kastela, Imotski, Makarska, Omis, Sinj, Solin, Split, Trogir, Vis), te 36 opcina.

 

 
 

SPLIT AND ITS MONUMENTS

Split is the economic and traffic center of Dalmatia. as well as a University seat with numerous cultural and scientific institutions. With its 189 388 inhabitants (1991), Split is the largest city of the Croatian pan of the East Adriatic Coast. The Diocletian's Palace with the historic center, has been established by the U.N.E.S.C.C.O. as part of the World cultural patrimony. The site of present-day Split was settled from times immemorial. Between 295 and 305 the emperor Diocletian built a magnificent palace here, in which he ended his days. With the passage of time, the palace became the core of a new city. Its growth was particularly rapid in the 7C, when the inhabitants of the destroyed Roman metropolis Salonae (present-day Solin), took refuged inside its walls. In the Middle Ages Split had the status of autonomous commune while its archbishop held the position of the prrrnas of Dalmatia' and Croatia. Only the walls, gates and tower of the ancient palace survived. Its cellars of various forms repeat the arrangement of imperial premisses built above. The central area inside the palace, the Peristyle, became the Cathedral square, while the Emperor's Mausoleum was converted into the Cathedral devoted to St. Domnius' (Sv. Duje) and St. Anastasius, two saints martyred at Diocletian's time, whose tombs it still contains. Outside the Cathedal the visitor may admire an authentic Egyptian Sphinx. Towering high above the stone staircase that accesses the Cathedral, is a belfry built in the Romanesque style of the 13/14C. The 12C carved Cathedral doors, with scenes from Christ's life, were decorated by Master Bmrina. Inside, of outstanding interest are two chapels with tombs: the early Christian tomb in the form of sarcophagus, belonging to St. Domnius and vaulted by stone canopylike structure with the statues made in 1427 by Bonino from Milan: the tomb of St. Anastasius, ornamented with reliefs and statues, carved in 1448 by Juraj Dalmatinac. The pulpit with its decorated capitals goes down to the 13C. From the same century are also the wooden choir stalls. The Sacristy contains many valuable works of art. The most outstanding attraction of the collection is a Gospel from the 7C. It is supposed that it was brought here by the fugitives from the destroyed Salonae. The Roman Temple located west of the Peristyle was later converted into the Baptistery whose baptismal font is made of large decrated slabs. It is considered that one of them features a Croatian king. In early Christian period parts of the corridors topping the city walls were converted into churches. One of them is St. Martin, nesting above the northern city gate (the so called Golden Gate) and the other is St. Theodore (Our Lady of the Companile), recessed into a passage in the vicinity of the western gate (Iron Gate).

Many of the town's historical buildings now accommodate museums and galleries. The 15C Papalic Palace, whose masonry, like that of many other palacces in the town, reveals Roman, pre-Romanesque and Romanesque layers, houses the City Museum. The Etnographic Museum is in the former Prince's Palace in the main square, in the new part of the city which spread beyond the palace walls. The Archeological Museum, the oldest of that kind in Croatia, contains many valuable ancient relics and monuments, mainly antiquities from Salonae. The paintings and sculptures exhibited at the An Gallery of Split illustrate the history of modern art in Dalmatia. The Museum of Croatian Archeological Monuments is placed on the southern slopes of Mount Marjan, celebrated in song. Standing nearby is Mestrovic Gallery with the works of the great Croatian sculptor Ivan Mestrovic (1883-1962).

Owing to its very geographical position, astride the important traffic routes leading inland and along the coast, Split is a busy port, with train connections, an international airport and regular ferry services with the nearby islands, the north and south Adriatic, Italy and Greece. The merchant and passenger ships of the Split shipowner may be encountered in almost all the seas of the world. Renown for its shipbuilding industry and metallurgy, the city also has large chemical works and, recently, workshops for the production of solar cells. The local construction firms work on building-sites all around the world. The fertile fields in the city surroundings represent a good base for agriculture, while cultural monuments, superb landscapes and seascapes make it an ideal tourist center. The scientific institutions seated in the town have achieved remarkable results in the research and protection of cultural patrimony and natural environment, particularly oceanography. Studied are also Mediterranean field crops. The construction industry is closely connected with scientific-design activity. Split is a festival center. Staged every summer in the historical settings of the city are music and drama performances of the Split Summer Festival.

The most popular sports are football, water-polo, basketball, tennis and all water-sports. Split was the host of three great international sports events: The Mediterranean Sport Games (MIS 79) in 1979. the European Swimming Championships (PEP 81) and the European Athletics Cahmpionships (PEA 90).

Split is the seat of the Split-Dalmatian county, which includes 10 towns (Hvar, Kastela, rmotski, Makarska. Omis, Sinj, Solin, Split. Trogir, Vis) and 36 districts.

 

 

 

 

    

 

 

       SPLIT UND SEINE DENKMAHLE

 

    

Split is das Wirschaftliche und Verkehrszentrum von Dalmatien, mit zahlreihen kulturelen und wisenschafflichen Anstalten unterdesen auch die Universitat. Mit seinen 189388 Einwohner (Volk-szahlung 1991) ist es die grosste Stadt an der ostlichen Adriakuste. Der Diokletian-Palast mit dem alten Stadtkem ist bei UNESCO in dem Register der Kulturmonumente von Weltbedeutung registries. An dem Platz der heutiger Stadt Split, besiedelt seit dem Altertum. hat der Kaiser Diokletian so um 295.-305. Jahr ein Palast bauen lassen in den er sich zuriickgezogen hat. Mit der Zeit hat sich der Palst in eine Stadt entwickelt, besonders wahrend des VII Jahrhundert, wane sich darin die Bevolkerung aus der zerstorten Stadt Salona (heute Solin) verbergt hat. Split hat im Mittelaltei den Status einer autonomischer Kornune erwerbt; der Erzbischof ubte derweilen die Ehre des Primats von Dalmatien und Kroatien aus.

Vom dem Diokletian Palast erbalten sind die Mauren, die Portale (Tiiren) und die Tiirme. Die Kellerraume verschiedener Pormen wiederholen die Auslagung der Zarenraume die sich daruber befindeten. Peristyl, der mlttlere Teil des Diokletian Palastes wurde in den Katedralenpalast umgestaltet. Des Mausoleum des Kaisers wurde in eine Katedrale umwandelt, in welcher die Graber des St. Domniua (Sv. Duje) und St. Anastasius die in der Zeit des Diokletiana gefoltert waren.geehrt werden. Vor dem Eingang in die Mausoleum-Katedrale haltet noch Heute eine egiptische Sphinx Wache. Ober die Zutritsstiegen erhebt sich ein Glockenturm gebaut in Romanischem Stil zwiachen dem XHI. bis XV. Jahihundert, der aber im XX. Jahrundert grundlich restauriert wurde. Die Tur hat holzeme Turflugel welche im xn. Jahrhundert, der Maister Buvina mit Reliefs aus dem Leben Christes verzierte. Im Innerem zeichen sich besonders die Totengruft - Kapallen aus: ueber die frukristliche Sarkofag-Totengruft vom St. Dominus erhebt sich das steineme Zeit mit Statuen welche Bonino aus Milano im Jahr 1427 herstellte; die Totengruft des St. Anastasius mit Reliefs und Statuen hat im Jahr 1448 Jura] Dalmatinac hergestellt. Die Kanzel (der Predigerstand) mit verzierten Kapiteln datiert aus dem XHI. Jahrhundert, wann auch die holzerae Chor-Banke enstanden. In der Sakristei befinden sich kostbare Kunstwerke; darunter ist auch das Evangelius von Split aus dem VH. Jahrhundert welches wahrscheinlich die FliichlLnge aus der zerstorten Salona brachten. Der Tempel westlich des Peristyls ist inn eine Taufkapelle umgebaut worden in welcher sich ein Tautbecken aus verzierten Tafeln befindet, von welchen eine sehr warscheinlich den croatishen Konig vorstellt. Die Gange an den Palastmauem wurden in friihmittelalterliche Kirchen umwandelt; der HI. Martin hat sich uber die nordliche, sogenante Goldene Tur eingenistet; der HI. Theodor (Die Glockenturm Maria) hat sich in den Gang nebst die westliche, sogenannte Eisene Tiir hineingezogen.

Viele Dankmalhauser wurden in Museums und Kulturanstalten umwandelt. Das Museum der Stadt Split befindet sich im altem gotischen Palast Papalic aus dem XV. Jahrhundert, an welchem aber auch altere antische, vor-romanische und ramanische Mauem sichtbar sind, was die Besondersheit auch anderer Gebauder in Split ist. Das Etnographische Museum befindet sich in dem ehemaligem Furstenpalast, in dem Hauptplatz im neuen Stadtteil welcher sich auser des Palastes verbreitet hat. Das Archaologische Museum, das alteste in Kroatien, bewanrt eine grosse Zahl von kostbaren Altertumer, besonders Antische, meistens aus Salona. Die Kunstgalerie eimdglicht Einblick in die Geschichte derbildnerischer Entwicklung in Dalmatien, besonders fur die neuere Zeit. Das Museum der Kroatischen archeologischen Denkmaler befindet sich am siidlichen Hang des besungenen Hugels namens Marjan. In der nehe ist auch die MestrovLc Galerie wo die Werke des grossen kroatischen Bildhauers Ivan Mestrovic ausgestallt sind.

Split, placiert am Kreuzweg der Wege die neben die Kuste und in das Inennland fuhren, ist eine sehr lebhafte, verkehrsreiche Stadt mit einem wirschaftlichen und passagier Hafen, mit einer Eisanbahn und einem internationalem Flugbafen. Durch Autofahren ist Split mit den Inseln, den Norden und Westen der Adriakueste verbunden, wie auch mit Italien und Griechenland. Die handels-und passagier Flotte der Schiffer von Split beschleunigen den intemationalen Handel. Split is bekannt fur seine schiSbau-und metalverarbeitunga Industrie, aber da sind auch nichts waniger wichn'g die kemische Industrie, und in der neuester Zeit auch die Solarzellen Produktion. Die Bauuntemehmer arbeiten in der ganzen Welt. In der Gegend befindet sich fruchtbarer Boden welcher Landwirschaft ermoglicht. Die natiirliche und kulturele Hinterlassenschaft haben die Entwicklung des Tourismus ermoglicht. Die wissenschaftliche Anstalten erzielen merkliche Erfolge im Schutz und Forschung der kultureler and natiirlicher Hinterlassenschaft, besonders in der Meereskunde. Mann Erforscht die adriatische Bodenbearbeitung. Die Bautatigkeit ist wissenschaftlich und projektierungsgemas unter-stiitzt.

Split is ein Festival-Mittelpunkt. In dem historischen Milieu der Stadt werden die Drama und Musik Vorstellungen der Sommerspiele von Split veranstaltet.

Im sportlichem Leben haben Fussball, Wasserball, Handball, Tennis und Wessersporte vorsprung. In 1979 wurden in Split die Mediteranischen Sportspiele (MIS 79) organiziert; in 1981 die Europa Schwimmeisterschaft (PEP 81); in 1990 die Europa Athletik-Meiaterschaft (PEA 90). Split ist der Sitz des Split-Dalmatinisches Bezirks welcher 10 Stadte umfasst (Hvar, Kastela, Imotski, Makarska, Omis, Sin], Solin, Split, Trogir, Vis); wie auch 36 Gemeinden.

 

 

 

SPLIT E I SUOI MONUMENTl

Split e il centre economico e commerciale della Dalmazia, con numerose istituzioni cultural! e scientifiche, tra cui anche 1'Universita. Con i suoi 189 388 abitanti (censimento del 1991) e la maggiore citta croata della costa orientale dell'Adriatico, II palazzo di Diocleziano con il centre storico e iscritto nel registro dei monumenti cultural! di importanza mondiale delTUNESCO.

Sul luogo dove sorge la Split odierna, abitata da tempi remoti, 1'imperatore Diocleziano intorno al 295-305 fece edificare il palazzo in cui si ritiro. Col tempo il palazzo si trasforrno in citta, in particolare nel corso del VII secolo, quando vi si rifugio la popolazione della distrutta citta di Salona (oggi Solin). Split nel medioevo ottenne lo status di comune autonomo; il suo arcivescovo deteneva il titolo di primate di Dalmazia e di Croazia.

Del palazzo di Diocleziano si sono conservate le mura, le porte e le torri. I sotterranei con la varieta delle loro forme riprendono la disposizione dei sovrastanti appartamenti imperiali. II Peristilio, ambiente centrale del palazzo di Diocleziano, divenne la piazza della cattedrale. II mausoleo imperiale fu adattato a cattedrale, e vi si venerano le tombe dei santi Doimo (sv. Duje) ed Anastasio, martin ai tempi di Diocleziano. Una stage egizia custodisce ancor oggi V ingresso del mausoleo-cattedrale. Sulla scalinata d'ingresso s'innalza il campanile, costruito in stile romanico dal XIII al XV secolo, ma completamente restauiato nel XX secolo. D portale e decorate da bassorilievi lignei del XIII secolo, opera del maestro Buvina, con scene dalla vita di Cristo. All'interno risaltano in particolare le cappelle sepolcrali: sul sarcofago-sepolcro paleocristiano di S1. Doimo s'erge una tenda in pietra con statue, opera di Bonino Da Milano del 1427; la tomba di S. Anastasio con rilievi e statue fu scolpita nel 1448 da Giorgio Dalmata {Juraj Dalmatinac). n pulpito con capitelli ornamentali e datato XIII secolo, come gli stalli lignei del coro. Nella sacrestia sono custodite preziose opere d'arte; tra cui anche un Vangelo spalatino del VII secolo, che apparteneva probabilmente agli abitanti fuggiti da Salona. II tempio ad ovest del Peristilio fu trasformato in battistero, il suo fonte battesimale e formato da lastre con rilievi, una delle guali verosimilmente raffigura un re croato. I corridoi sulle mura del palazzo turono trasformati in chiesette medievali; S. Martino, annidata sopra la porta settentrionale, la cosiddetta Porta Aurea; S. Teodoro (Madonna del Campanile), racchiusa nel comdoio accanto alia porta occidentale, la cosiddetta Porta Ferrea.

Molti edifici monumentali sono stati adattati a musei e istituzioni culturali. II Museo della citta di Split e situate nel gotico palazzo Papalic, del XV secolo, su cui sono tuttavia visibili resti di precedent! edifici antichi, preromanici e romanici, com'e caratteristico anche di altre architet-ture spalatine. II Museo etnografico si trova nel palazzo del Rettore d'un tempo, sulla piazza principale nella parte nuova della citta che si espanse al di fuori delle mura del palazzo di Diocleziano- II Museo archeologico, il piu antico in Croazia, possiede un gran numero di opere d'arte di grande valore, in particolare antiche, provenienti da Salona. La Galleria d'Arte offre una retrospettiva della storia delle arti figurative in Dalmazia, in particolare del periodo moderno. 11 Museo dei Monumenti Archeologici Croati sorge sulle pendici meridionali del monte Marjan, caro ai poeti. Nelle vicinanze si trova anche la Galleria Mestrovic dove sono esposte le opere del grande scultore croato Ivan Mestrovic (1883-1962).

Split, ubicata al punto d'incrocio delle vis di comunicazione che conducono lungo il literals e nell'interno, e un importante centro di traffico, con un grande porto commerciale e viaggiatori. Linee traghetto collegano Split con le isole, 1'Adriatico settentrionale e meridionale, 1'Italia e la Grecia. La flotta mercantile e passeggeri degli imprenditori spalatini incrementa 1'economia internazionale. Split e conosciuta per la cantieristica navale e 1'industria metalluigica, ma ha anche un'industria chimica avanzata, e di recente ha iniziato la produzione di pannelli solan. Le sue imprese edili sono attive in tutto il mondo. Nei dintorni ha fertili pianure che sono la base della sua agricoltura. II patrimonio naturale e culturale ha reso possibile b sviluppo del turismo. Istituti scientifici lavorano son successo alia tutela e allo studio del patrimonio culturale e naturale, in paiticolare nel settore oceanografico. Si studiano le culture agricole adriatiche. L'edilizia e la progettazione scientifica vanno di pari passo.

Split e centro di festival. Negli spazi storici della citta si rappresentano gli spettacoli teatrali e

musicali dell' Estate spalatina.

Nello sport primeggiano il calcio, la pallanuoto, la pallacanestro, il tennis e gli sport d'acqua.

Nel 1979 Split ha ospitato i Giochi sportivi del Mediterraneo (MIS 79); nel 1981 il Campionato

europeo di Nuoto (PEP 81); nel 1990 il Campionato europeo d'Atletica (PEA 90).

Split e la sede della giupa Spalatino-Dalmata a cui appartengono 10 citta (Hvar, Kastela, Imotski,

Makarska, Omis, Sin], Solin, Split, Trogir, Vis), e 36 comuni.

 

 

 

 

SPLIT et'sesmondments

La ville de Split est le centre economique et le carrefour des communications de la Dalraatie, avec nombreuses institutions cultureBes et scientifiques, parmi lesquelles ii faut citer I'Universite. Avec une population de 189388 habitants (recensement de 1991) c'est la plus grande ville sur la partie create de l'Adriatique orientale. Le Palais de Dicletien avec le noyau historique est inscrit dans le registre des monuments culturels de valeur universelle de 1'UNESGO.

A 1'emplacement de 1'actuelle ville de Split, habite depuis les temps les plus recules, 1'empereur Diocletien fit construire entre 195 et 305 un palais pour s'y retirer. Au cours du temps, le Palais se transforme en ville, particulierement durant le Vile siecle lorsque s'y refugie la population provenant de la ville detruite de Salona (aujourd'hui Solin). Split au Moyen-Age obtient le statut de commune autonome; 1'archeveque y porte le tire de primat de Dalmatie et Croatie.

Du Palais de Diocletien se sont conserves les murs d'enceinte, les portes et les tours d'angles. Les salles souterraines de differences formes correspondent a la disposition des salles imperiales qui se tiouvaient au-dessus. Le Peristyle, espace central du Palais de Diocletien devient la place de la Cathedrale. Le Mausolee de 1'empereur est transforme en Cathedrale ou sont venerees les reliques des saints Dornnius (Duje) et Anasthase martyrs a 1'epoque de Diocletien. Devant 1'entree du Mausolee-Cathedrale veille encore de nos jours la sphinx egyptien. Au-dessus des escaliers d'acces s'eleve le clocher construit en style roman entre le Xllle et le XVe siecle, mais entierement restaure au XXe siecle. Le portail est ome de merveilleux vantaux en bois que decora, au Xllle siecle, le maitre Buvina de reliefs retracant la vie du Christ. A I'interieur se distinguent particulierement deux chapelles-mortuaires; au-dessus du sarcophage-tombeau paleochretien de saint Duj'am s'eleve une tente de pierre decoree de sculptures, ouvrage du maitre Bonino de Milan execute en 1427; le tombeau de saint Anasthase, avec reliefs et sculptures, fut taille dans la pierre en 1448 par Georges le Dalmate. La chaire aux chaplteaux decoratifs date du Xllle siecle lorsque furent ciselees dans le bois les belles stalles du choeur. La sacristie conserve des oeuvres de grandes valeurs; parmi celles-ci: 1'Evangeliaire de Split du Vile siecle apporte, probablement, par les fugitifs de Salons detruite. Le Temple, a 1'ouest du Peristyle, transforme en baptistere abritet les fonds baptismaux composes de dalles decorees dont Tune represente vraisemblablement un roi create. Les couloirs au-dessus des murs d'enceinte du Palais ont ete transformes en petites eglises prerornanes; celle de Saint-Martin s'est nichee au-dessus de la porte nord, dite - Porte d'Or; 1'eglise Saint Theodore (Vierge du Clocher) s'est introduite dans le couloir le long de la porte ouest, dite - Porte de Fer. De nombreux edifices de valeur ont ete adaptes pour y abriter musses et institutions culturelles. Le Musee de la Ville de Split est situe dans le palais gothique Papalic du XVe siecle forme aussi de murs plus anciens remontants a I'Antiquite. au preroman et au roman ce qui est caracteristique pour plusieurs batiments anciens de Split. Le Musee ethnographique se trouve dans 1'ancien palais du Recteur, sur la place principale de la nouvelle ville qui, s'etant agrandie, se construit hors du Palais imperial. Le Musee archeologique, le plus ancien en Croatie, conserve un grand nombre d'oeuvies d'art, particulierement de 1'epoque antique et avant tout provenant de Salone. La Galerie d'art donne un apercu de 1'histoice des arts plastiques en Dalmatie, specialement des oeuvres datant d'une periode plus recente. Le Musee des monuments archeologiques creates est situe sur les pentes sud de la coltine si souvent chantee et nominee Marjan. A proximite, dans la Galerie Mestrovic sont exposees les oeuvres du grand sculpteur croate Ivan Mestrovic (1883-1962). La ville de Split, situee au canefour des routes conduisant le long de la cote et vers I'interieur, est une cite tres vivante, au traflc important disposant d'un port commercial et d'un autre destine aux passagers, avec une voie ferree et un aeroport international. Les lignes de ferry-boats assurent la liaison de Split avec les Hes, 1'Adriatique nord et sud ainsi qu'avec 1'Italie et la Grece. La flotte commerciale et les bateaux de passagers des amateurs de Split contribuent au developpement du commerce international. La ville de Split est connue pour ses chantiers navals et son Industrie des metaux, alors que 1'industrie chimique se developpe comme aussi, ces demieres annees, la fabrication des cellules solaires. Les entreprises du batiment construisent a travers le monde. Dans les alentours, les champs fertiles sont la base de 1'agriculture. Le riche patrimoine naturel et culturel a permis 1'epanauissement du tourisme. Divers instituts scientifiques obtiennent des resultats importants dans le domaine de la protection et de 1'etude du patrimoine naturel et culturel, particulierement en oceanographie. On y etudie les cultures agricoles adriatiques. L'industrie du batiment est suivie par des activites scientifiques liees aux projets et plans d'amenagernent.Split est aussi connue pour son festival. Dans les cadres historiques de la ville on joue des pieces de theatre et donne des representations musicales durant les "Jeux d'ete" de Split.

Le vie sportive de Split se ressent avant tout dans les activites liees aux football, water-polo, basket-ball, tennis, et aux sports nautiques. En 1979 Split organisa les Jeux Mediterraneens (MIS 79) et, en 1981, les Championnats d'Europe de natation (PEP 81); en 1990 Split offrit 1'hospitalite aux meflleurs athletes du Vieux continent au cours des Championnats d'Europe d'athletisme (PEA 90). Split est le siege du departement "Split-Dalmatle" comprenant 10 villes (Hvar, Kastela, Imotski, Makarska, Omis, Sinj, Solin, Split, Trogir, Vis) et 36 communes.